Algemene voorwaarden

 

Chloé Juliette Studio
Chloé Juliette Hoornaert
Lange Hofstraat 18 bus 1
2800 Mechelen, België
BTW BE 0780 841 585
chloejuliettestudio@gmail.com

 

ALGEMENE BEPALINGEN

Dit zijn de voorwaarden waarmee je instemt bij een aankoop op de e-commerce website van Chloé Juliette Studio. Deze zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze website (“Klant”). Onze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen steeds geraadpleegd worden door de Klant alvorens een overeenkomst wordt afgesloten. Het plaatsen van een bestelling geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Wijzigingen aan deze voorwaarden worden uitgesloten, tenzij deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard werden door Chloé Juliette Studio.
 

AANBOD

Het aanbod op onze e-commerce website bevat steeds een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De product- of dienstomschrijving is steeds voldoende gedetailleerd zodat voor de Klant duidelijk is welke rechten en plichten verbonden zijn aan de aanvaarding van het aanbod (zoals prijs, verzendingskosten, etc). Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde aangepast of ingetrokken worden door Chloé Juliette Studio. Indien een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt opgesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Chloé Juliette Studio echter niet. Hierdoor zijn we niet verplicht om alsnog te leveren of te voldoen aan uw vraag. Chloé Juliette Studio is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis en in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, druk- of zetfouten.
 
Alle informatie, specificaties en gegevens over de producten zijn steeds indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Kleuren en afmetingen kunnen afwijken van de productfoto’s ten gevolge van het handgemaakte karakter van de producten. Chloé Juliette Studio kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren op het beeldscherm van de Klant exact overeenkomen met de kleurechtheid van de producten.
 
Indien de Klant specifieke vragen heeft over o.a. maat, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze van een artikel, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.


PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, inclusief BTW. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten van toepassing zijn, worden deze steeds uitdrukkelijk vermeld voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling door de Klant. Chloé Juliette Studio houdt zich het recht voor haar prijzen en productinformatie zonder voorafgaand bericht te wijzigen of te corrigeren. Indien een door de Klant reeds aangekocht product enige tijd later wordt afgeprijsd, kan door de Klant geen aanspraak gemaakt worden op een terugbetaling van het prijsverschil. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van manifeste materiële fouten, druk– en zetfouten. In dergelijk geval is Chloé Juliette Studio niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Alle prijzen zijn per stuk, tenzij anders wordt aangegeven in de productomschrijving. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals woordelijk omschreven. De bijhorende foto’s zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


BESTELLING & BETALING

De bestelprocedure via de webshop verloopt als volgt: de Klant kan de gewenste items aanklikken om ze in een winkelmandje te plaatsen. Bij het bekijken van het winkelmandje wordt de verkoopsprijs (incl. BTW) van de producten opgelijst. Eventuele verzendkosten worden afzonderlijk weergegeven. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod en de algemene verkoopsvoorwaarden (dit document) door de Klant, en zodra we voor een betalingstransactie met debet- of kredietkaart (of via overschrijving) de goedkeuring door de uitgever van de kaart hebben ontvangen binnen 7 werkdagen. De bestelling wordt bevestigd via het e-mailadres dat de Klant opgeeft. Controleer ook uw ongewenste email, of neem contact met ons op indien u geen bevestigingsemail heeft ontvangen.
 
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

- via bankkaart
- via kredietkaart
- via overschrijving op rekeningnummer BE77 9734 2379 3842 met vermelding van naam en ordernummer
-via contante betaling. Deze betaalwijze is enkel mogelijk bij afhaling van de bestelling door de Klant in onze studio in Mechelen. 

Naast het gebruik van de webshop bestaat ook de mogelijkheid om een bestelling op maat te plaatsen door contact op te nemen met Chloé Juliette Studio. Hiervoor zal steeds een offerte worden opgesteld met een duidelijke vermelding van de te leveren goederen, de hoeveelheid, de kleur en de leveringsmethode. Door het schriftelijk goedkeuren van de offerte gaat de Klant akkoord met deze algemene voorwaarden (dit document) en wordt de overeenkomst bindend. Het ontbreken van een standaard handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst.

Chloé Juliette Studio is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.
 

VERZENDING

Tijdens het plaatsen van een bestelling kan de Klant één van de volgende leveringsopties selecteren:

Afhaling: Bestellingen kunnen steeds kostenloos opgehaald worden op volgend adres: Lange Hofstraat 18 bus 1, 2800 Mechelen, België. De afhaalmomenten worden niet vastgelegd in deze voorwaarden en zijn enkel mogelijk op afspraak. Indien deze optie wordt geselecteerd, wordt de Klant binnen 3 werkdagen na het plaatsen van de bestelling door Chloé Juliette Studio gecontacteerd via het e-mailadres dat de Klant opgaf om de afhaalmogelijkheden te bespreken. Het afhaaltermijn vervalt veertien dagen na bestelling tenzij anders overeengekomen.

Verzending: Verzending van items besteld via de webshop is momenteel enkel mogelijk binnen de EU. Woont u in het buitenland en wil u graag items van Chloé Juliette Studio in huis? Stuur een mailtje naar chloejuliettestudio@gmail.com en dan bekijken we samen de mogelijkheden.
Leveringen vinden plaats op het door de Klant bij de bestelling opgegeven adres. Chloé Juliette Studio kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de Klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres (bv. als gevolg van een typfout of de “autofill” functie van uw webbrowser die een verouderd adres invult) en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren. De bijkomende kosten verbonden aan de wijziging van een leveringsadres zijn steeds voor de rekening van de Klant.

Pakketten worden verzonden via bpost voor Belgische bestellingen en DPD voor internationale zendingen. Je verzending bevat steeds een track&trace code om je pakketje te volgen. Indien gewenst kan de Klant via e-mail de traceercode van zijn/haar/hun bestelling opvragen om zelf het pakket te kunnen volgen. Van zodra het pakket afgeleverd werd aan een erkend bpost punt, kan Chloé Juliette Studio niet langer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen in de levering.

Bestellingen worden éénmaal aangeboden op het door de Klant opgegeven adres. Indien de Klant niet thuis is, laat de bezorger van bpost een briefje achter in de brievenbus van de Klant met daarop de adresgegevens waar de klant zijn pakket kan afhalen. Het pakket blijft dan 15 kalenderdagen liggen in het postkantoor, waarna het wordt teruggestuurd naar Chloé Juliette Studio. In dergelijk geval zal Chloé Juliette Studio de Klant 10 euro aanrekenen om het pakket opnieuw naar de Klant te versturen.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant van zodra de te leveren producten afgeleverd zijn op het opgegeven leveradres.
 

LEVERINGSTERMIJN

Chloé Juliette Studio streeft ernaar alle bestellingen van producten die op voorraad zijn binnen de 3 werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden. Levertermijnen voor bestellingen op maat of pre-orders bedragen gemiddeld 6 weken, maar kunnen afwijken in functie van de grootte van de bestelling en de drukte in het atelier. Chloé Juliette Studio doet er alles aan om de levertermijnen zo kort mogelijk te houden en zal de Klant zo spoedig mogelijk informeren in geval van vertraging.
In geval van niet‐levering van de goederen (door een fout in onze stocktelling, of niet op voorraad zijn van onderdelen/materiaal) worden de eventueel door de consument betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
Overeenkomstig de wet “kopen op afstand” bedraagt de maximale levertijd dertig dagen, tenzij anders op voorhand overeengekomen. Indien deze leveringsperiode niet haalbaar is, zal Chloé Juliette Studio de Klant hiervan tijdig te verwittigen (voor het verstrijken van de voorziene levertermijn) en heeft de Klant het recht de bestelling te annuleren, zonder bijkomende kosten. Eventueel reeds betaalde bedragen worden in dat geval binnen de dertig dagen terugbetaald.
Indien u uw bestelling met een snellere termijn wil laten verzenden/leveren, neem dan vóór het afronden van uw bestelling eerst contact met ons op via e-mail. We bekijken dan samen wat we voor u kunnen doen en welke de eventuele kosten hiervan zijn.


EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Chloé Juliette Studio.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Chloé Juliette Studio te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
 
De Klant wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door ons geleverde of nog te leveren producten. Chloé Juliette Studio blijft eigenaar van deze producten zolang de Klant onze vorderingen ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet (volledig) betaald heeft. Wij blijven tevens eigenaar van de geleverde en nog te leveren producten zolang de Klant de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet (volledig) betaald heeft en zolang de Klant vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet (volledig) heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.

De Klant is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet (volledig) heeft voldaan, niet gerechtigd op de door ons geleverde producten een pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verzoek van ons te zullen verklaren dat hij/zij/hun niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is.
Ingeval de Klant enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte producten of uit te voeren werkzaamheden jegens ons niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de producten, zowel de oorspronkelijke als de nieuwe gevormde producten, terug te nemen. De Klant machtigt ons de plaats te betreden waar deze producten zich bevinden.
Wij verschaffen aan de Klant op het moment dat de Klant al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan, het eigendom van de geleverde artikelen onder voorbehoud van pandrecht van ons ten behoeve van andere aanspraken die wij op de Klant hebben. De Klant zal op eerste verzoek van ons zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat verband vereist zijn.
Blijft de Klant in gebreke om binnen de genoemde termijn van 14 dagen na factuurdatum te betalen, dan zijn wij gerechtigd de overeenkomst door middel van een schriftelijke ontbindingsverklaring gericht aan de Klant te ontbinden. Op de Klant rust dan de plicht tot teruggave van de door ons geleverde artikelen, dan wel de verplichting om op andere wijze de door ons verrichte prestatie ongedaan te maken.
 

HERROEPINGSRECHT

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Chloé Juliette Studio.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant via een schriftelijke en ondubbelzinnige verklaring per post (Chloé Hoornaert, Lange Hofstraat 18 bus 1, 2800 Mechelen, België) of via email (chloejuliettestudio@gmail.com) Chloé Juliette Studio op de hoogte stellen van zijn/haar/hun beslissing om de overeenkomst te herroepen.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn/haar/hun uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Klant moet de goederen zo snel mogelijk, ten allerlaatste 14 kalenderdagen na de dag waarop hij/zij/hun de beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Chloé Juliette Studio heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Chloé Juliette Studio, Lange Hofstraat 18 bus 1, 2800 Mechelen, België. De portkosten, alsook het risico (bv. schade, diefstal) verbonden aan het terugzenden van de artikelen, zijn voor rekening van de Klant.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Chloé Juliette Studio alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de teruggestuurde producten aan de Klant terugbetalen. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Chloé Juliette Studio geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.
De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is (bv. in geval van schade tijdens het retourtransport ten gevolge van het onzorgvuldig verpakken van de goederen door de Klant), behoudt Chloé Juliette Studio zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor de waardevermindering van het product. Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij/zij/hun de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.
Chloé Juliette Studio betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
- dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst
- de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen:
maatwerk en gepersonaliseerde items
- cadeaubonnen
- afgeprijsde artikelen in uitverkoop
- de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Chloé Juliette Studio, begeleid van voldoende foto’s om deze beschadigingen/tekortkomingen te illustreren.

GARANTIE

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Chloé Juliette Studio klantendienst en het artikel op zijn/haar/hun kosten terug te bezorgen aan Chloé Juliette Studio. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Chloé Juliette Studio zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 14 dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.


KLANTENDIENST

De klantendienst van Chloé Juliette Studio is bereikbaar op het telefoonnummer +32 456 38 09 26, via e-mail op chloejuliettestudio@gmail.com of per post op het volgende adres Chloé Juliette Studio, Lange Hofstraat 18 bus 1, 2800 Mechelen, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


SANCTIES VOOR NIET-BETALING

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Chloé Juliette Studio beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Chloé Juliette Studio zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te vorderen.


PRIVACY

De verantwoordelijke voor de verwerking respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. 
De website en webshop werden gemaakt met Shopify. Dit platform beheert en levert de tools waarmee Chloé Juliette Studio de gegevens van iedereen bijhoudt die Chloé Juliette Studio via het contactformulier contacteert of zich inschrijft op de website.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:
- het uitsturen van sporadische nieuwsbrieven (mits uitdrukkelijke toestemming hiervoor)
- contact
- het uitsturen van offertes en facturen

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Chloé Juliette Studio – chloejuliettestudio@gmail.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kostenloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Chloé Juliette Studio - chloejuliettestudio@gmail.com.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn/haar/hun login gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Chloé Juliette Studio heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
Chloé Juliette Studio houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij (bv. Google Analytics) om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Chloé Juliette Studio - chloejuliettestudio@gmail.com.


COOKIEBELEID

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Chloé Juliette Studio gebruikt:
- ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
- ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


AANTASTING GELDIGHEID – NIET-VERZAKING

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Chloé Juliette Studio om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen worden aangevuld door product/dienst-specifieke voorwaarden, opgenomen in de artikelomschrijving van de producten of diensten waarop deze bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. In geval van tegenstrijdigheid, primeren de productspecifieke voorwaarden.


BEWIJS

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


TOEPASSELIJK RECHT – GESCHILLEN

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de Klant zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Klant kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).